seperro.lt

Pirkimo taisyklės

Elektroninės Seperro Candles parduotuvės pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės Seperro (toliau – Parduotuvė) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos kiekvienam kliento (toliau – Klientas) apsipirkimui Parduotuvėje bei kiekvienai tarp Kliento ir pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.2. Klientas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės tampa šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Kliento ir pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų-prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų-prekių pirkimu susijusios sąlygos.

1.3. Aiškumo tikslas nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Klientas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.

1.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems bent vieną iš apačioje pateikiamų Taisyklių nuostatų.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Klientas informuojamas Parduotuvės tinklapyje. Klientui darant užsakymus Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Kliento ir pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Klientas Parduotuvėje suformuoja ir pateikia paslaugų-prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Parduotuvės privatumo politika.

2.2. Pasirinkdamas paslaugas-prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių paslaugas-prekes, atitinkamai Klientas negali reikšti pretenzijų šiuo pagrindu.

2.3. Suformavus paslaugų-prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms paslaugoms-prekėms suteikti-pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos paslaugos-prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi paslaugoms ir (ar) pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik paslaugų-prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai ir kaip nurodyta Privatumo politikoje.

2.4. Prieš patvirtinant užsakymą Klientas turi pasirinkti vieną iš atsiskaitymo bei paslaugų-prekių pristatymo būdų iš galimų Parduotuvės pateikiamų variantų. Atsiskaityti galima:

- naudojantis įvairių bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Mokėjimus apdoroja Paysera mokėjimų platforma;

- tiesioginiu pavedimu į Seperro sąskaitą LT5335000010016484229, banke: Swedbank.

2.5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, įstaigos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.

2.6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Klientas taip pat yra informuojamas elektroniniu laišku apie pradėta vykdyti užsakymą.

2.7. Jei užsakymas neapmokamas per 5 (penkias) darbo dienas, užsakymas Pardavėjo pasirinkimu gali būti anuliuojamas.

2.8. Kliento pateiktas užsakymas atitinkamą laikotarpį gali būti saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

2.9. Elektroninė sąskaita už užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai Parduotuvė išsiunčia užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros Parduotuvėje, jei tokią turi.

2.10. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

3. Kainos nustatymas ir garantijos

3.1. Kiekvienos paslaugos-prekės kaina bei ypatybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje, kartu ar atskirai nurodant paslaugas, kurias Klientas gali įsigyti.

3.2. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už paslaugas- prekes jis įsipareigoja mokėti kainą eurais, nurodomą galutiniame užsakyme. Kainos Parduotuvėje bei užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Taip pat prie bendros paslaugų-prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

3.3. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog jam žinoma, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

3.4. Parduotuvė garantuoja parduoti prekes, teikti paslaugas atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės, suteiktos paslaugos neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kontaktais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės. Parduotuvei per su Klientu suderintą protingą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1 Pardavėjas turi teisę:

4.1.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui;

4.1.2. Jeigu Klientas bando pakenkti Parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve.

4.2. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, pardavėjas negali pristatyti Parduotuvėje užsakytų paslaugų- prekų, pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informavęs Klientą. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, tačiau Klientui atsisakius, pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. sudaryti galimybę naudotis Parduotuve, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės;

4.2.2. Kliento užsakytas paslaugas-prekes kaip pristatyti Kliento pasirinktu pristatymo būdu, adresu remdamasis šiomis Taisyklės;

4.2.3. Klientui pasinaudojus Taisyklių 5.1.2. punkte numatyta teise, pardavėjas įsipareigoja grąžinti Klientui sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.3. Pardavėjas gali negrąžinti Klientui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui.

5. Kliento teisės ir įsipareigojimai

5.1. Klientas turi teisę:

5.1.1. pirkti paslaugas-prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.1.2. atsisakyti Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5.2. 5.1.2. punkte aptarta Kliento teise Klientas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (ar) iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5.3. Prekių pristatymo metu, dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui, Klientas turi teisę patikrinti, ar siunta nebuvo atidaryta, ar pažeista pristatymo metu. Jeigu pakuotė buvo atidaryta ar pažeista transportavimo metu, Klientas privalo kartu su kurjeriu ar pašto darbuotoju surašyti aktą bei el. paštu informuoti Parduotuvę. Tuo atveju jei Klientas pastebi, jog prekė yra pažeista, turi trūkumų, defektų, Klientas nedelsiant turi pranešti pardavėjui.

5.4. Klientas įsipareigoja:

5.4.1. sumokėti už įsigytas paslaugas-prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.4.2. jeigu Klientas, prekių pristatymo metu ar paslaugų suteikimo metu, nepagrįstai atsisako priimti paslaugas-prekes, pardavėjui pareikalavus Klientas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas ir (ar) suteiktų paslaugų išlaidas.

5.4.3. pasinaudojus Taisyklių 5.1.2 punkte nurodyta teise, grąžinti prekes prieš tai raštu informavus pardavėją bei vykdyti kitas Taisyklėse numatytas pareigas, kiek tai susiję su Taisyklių 5.1.2 punktu.

5.4.4. pristačiusius siuntą (paslaugas-prekes) patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę. Tuo atveju, jei Klientas šiame minimo patikrinimo metu pastebi trūkumų, defektų, bet apie juos nepraneša pardavėjui kaip nurodyta Taisyklių 5.3. punkte, Klientas netenka teisės reikšti pretenzijų dėl paslaugų-prekių ateityje.

6. Prekių išsiuntimas ir pristatymas

6.2. Klientas, užsakydamas paslaugas-prekes, įsipareigoja nurodyti paslaugų-prekių pristatymo vietą.

6.3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl paslaugų suteikimo, prekių pristatymo netinkamai ar netinkamam subjektui. Parduotuvė taip pat neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus ar nepristatymą Klientui nurodžius klaidingą adresą.

6.4. Paslaugas-prekes pristato pardavėjas, jo įgaliotas atstovas ir (ar) pardavėjo pasitelkti asmenys. Tuo atveju, jei paslaugas-prekes pristato pasitelkti asmenys, pardavėjas nėra atsakingas už pasitelktų asmenų veiksmus, kai pastarieji yra nulemti pasitelktų asmenų neatsargumo ar tyčinių veiksmų.

6.5. Užsakymai išsiunčiami pardavėjo darbo metu, nebent Klientas ir pardavėjas susitaria kitaip.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie tai. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekės gali neatvykti, paslauga nebūti atlikta ir (ar) prekių išsiuntimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.7. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų nesuteikimą, prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu paslaugos, prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės, dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių arba jei tai įvyksta dėl ne nuo pardavėjo priklausančių aplinkybių.

7. Komentarų talpinimas

7.1. Visas komentarų talpinimo komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Parduotuvė. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.

7.2. Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitų asmenų teises. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.

7.3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

8. Išimtis

8.1. Atsižvelgiant į tai, jog prekės yra perkamos nuotoliniu būdu (internetu) suformuojant individualų Kliento užsakymą ir yra gaminamos pagal specialius Kliento nurodymus bei asmeninius poreikius (spalva, kvapas, forma bei kt.), tokiu būdu pagamintos prekės yra laikomos negrąžinamomis prekėmis, atitinkamai yra taikoma išimtis ir Klientas jų grąžinti negali.

8.2. Taisyklių 8.1 punkte numatyta išimtis gali būti netaikoma jei pardavėjas, pagal galimybes bei atsižvelgiant į individualias aplinkybes, sutinka grąžinti prekes nepriklausomai nuo to, jog pastarosios patenka į negrąžinamų prekių sąrašą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.

9.2 Šios pirkimo taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.3 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Rekvizitai

Roberta Kuzaitė

Individualios veiklos vykdymo nr. 983229

Tel. nr.: +37063999194

El. paštas: seperrocandles@gmail.com

Internetinė svetainė: www.seperro.lt

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę